Hoe de hazen lopen

een mensheid gebonden in dualistische belangen, roept om vergeving

Belangen in hun essentie

Het meest essentiële wat ik mensen toe wens in deze huidige tijd, is het verkrijgen van inzicht, in de uiteenlopende belangen die spelen in het veld der gebeurtenissen.

Wanneer je de belangen kent, wordt de intentie die er is of die iemand ergens mee heeft, duidelijk. En wanneer de intentie duidelijk is, is er veel minder kans dat er een gebondenheid/verwevenheid ontstaat in de uitwisseling tussen jou en de ander(en), tussen jou en jouw overheid of welke persoon of groep dan ook. Wanneer je de belangen kent in de uitwisseling met anderen is het veel gemakkelijker je eigenheid te behouden en in vrijheid te handelen zoals dat goed voelt voor jou.

Mensen doen niets zónder dat zij daar een belang bij hebben. Zelfs wanneer iemand beweert iets belangeloos te doen, dan ligt daar zijn of haar belang 😉

Andersom gezegd; onder ieder type gedrag van mensen gaat één of gaan meerdere belangen schuil.

Het ontstaan van belangen

Belangen zijn aanwezig of ontstaan, daar waar mensen met elkaar te maken hebben of krijgen, zoals natuurlijk in iedere relatie en iedere samenleving. Wanneer er veranderingen optreden kunnen belangen ook zomaar verschuiven, zonder dat dit zichtbaar hoeft te zijn voor de een of de ander. Wanneer er niet openlijk over belangen gesproken wordt heeft dit doorgaans te maken met (on)bewuste heimelijkheden die in het ónzichtbare moeten blijven.

Hoewel achterliggende belangen van mensen meestal niet open en zichtbaar zijn, kun je deze wél voelen.

Je kunt voelen of belangen gekoppeld zijn aan een liefdevolle intentie/bedoeling óf dat deze gekoppeld zijn aan een (on)bewust heimelijke intentie/bedoeling.

Wanneer er liefde door belangen heen stroomt, kun je dat voelen:

 • in de openhartigheid
 • in de warmte,
 • in de verbinding die je er ervaart, voelt vrij (vrijheid van keus)
 • in de oprechte betrokkenheid,
 • vanuit het hart (let wel, dit is totaal iets anders is dan ‘lief zijn’),
 • in het vertrouwen wat het ademt.

Wanneer belangen niet gekoppeld zijn aan liefde maar aan een (on)bewust heimelijke intentie/bedoeling voelen ze:

 • ego-centrisch,
 • gebonden (onvrij)
 • bedacht en gecontroleerd
 • afhankelijk
 • angstig of beladen
 • alsof er ‘iets’ beschermt of achter gehouden wordt

Zoals ik eerder zei, ontstaan belangen, daar waar (groepen) mensen een verbinding met elkaar aangaan. Voor het maken van een verbinding zijn er altijd 2 (of meer) mensen nodig. Een verbinding is vrij. Mensen hebben de vrijheid van keus om ‘nee’ of ‘ja’ te zeggen. Als mensen ‘ja’ zeggen naar elkaar is er een verbinding. Als één of meerdere mensen ‘nee’ zeggen is er geen verbinding.

Wanneer, in de verbinding die mensen met elkaar hebben gemaakt,  de ‘belangen’ (onbewust) veranderen, verwordt de aanvankelijke verbinding tot een gebondenheid. Een gebondenheid is onvrij.

De tijd waarin we nu leven

Het volk, de mensen, kiezen hun eigen leiders en leiders willen graag gekozen worden.
Daarmee, zo zou je zeggen, gaan zij een verbinding met elkaar aan.
Echter omdat er zoveel (on)bewuste heimelijke belangen spelen in het veld, zowel aan de kant van de individuele burger binnen het volk, als aan de kant van de leiders, die door het volk gekozen worden. Kun je eigenlijk niet spreken van een verbinding die in vrijheid is gemaakt. De gebondenheid is van meet af aan al aanwezig, ook wanneer er een nieuwe set leiders gekozen wordt.

Dit komt omdat de mensheid (volk en leiders) haar leven lijdt (met lange ‘ij’ zal ik maar zeggen) vanuit de onbewuste lagen in zichzelf. Angst, emoties, onmacht & macht, dirigeren de onzichtbare dualistische belangen die mensen hebben.

Mensen kijken zelden naar wat hun gezámenlijke belangen zijn, als mensheid, als geheel.
Neen, zij kijken (voor alsnog), als individuele poppetjes volledig uit verbinding. Alsof zij élkaars vijand zijn.
Zeg nou zelf zijn we wèrkelijk elkaars vijand?  

Ontworsteling uit de gebondenheid.

Het lijkt erop dat de mensheid bezig is, zich te ontworstelen uit allerlei gebondenheden die in de loop van de menselijke geschiedenis over duizenden+ jaren heen, zijn ontstaan. Op alle vlakken van ons bestaan is de mensheid van top to bottom, van bottom tot top verstrikt geraakt in heimelijke/onzichtbare belangenverstrengelingen. Met hand en tand tracht men deze nog in het onzichtbare te houden maar dat lijkt niet meer te lukken.

Blijkbaar zit er een onnoemelijke hoeveelheid schaamte op ons eigen gedrag, door de loop van onze geschiedenis heen. Schaamte op wat we elkaar hebben aangedaan in die gebondenheid, in die vijandige staat van strijd tégen elkaar.

Als we de moed kunnen verzamelen om daar naar te kijken. Naar ons eigen gedrag en naar wat we elkaar (en daarmee onszelf) hebben aangedaan dan kan er werkelijk iets verschuiven.
Wanneer deze moed aanwezig is, dan ontstaat er ruimte voor vergeving. Vergeving tussen mensen, volken, rassen, staten, leiders etc.. Vergeving schept ruimte voor de mensheid om te evolueren naar de 5e dimensie van het hart. Vanuit de 5e dimensie van het hart kunnen nieuwe verbindingen tot stand komen. Verbindingen waarin mensen bewust kijken naar gezamenlijke en uiteenlopende belangen en van waaruit zij keuzes kunnen maken die in dienst staan van het geheel.

Celeste
Om ook open en helder te zijn over mijn eigen belangen om hier een stuk te schrijven over belangen 🙂

Persoonlijke belangen: ik hou van de Aarde en ik hou van mensen. Ik zie dat er veel verwarring is omtrent wat ‘waar’ is rondom de gebeurtenissen in de wereld van vandaag en dat wat er achter de schermen buiten het directe zicht van de meeste mensen plaatsvindt.

Ik realiseer me dat de dingen die plaatsvinden onderdeel zijn van de ontwikkeling/transformatie van de mensheid naar het volgend niveau van bewustzijn, het Vijf-dimensionaal bewustzijn (neen is niet 5G, maar 5D 😉
Deze transformatie is sowieso gaande, echter wanneer mensen wakker worden, zich bewust worden van wat er gaande is kan er een hoop ellende bespaard worden, ook voor mij en mijn dierbaren.

In essentie is het helemaal niet zó ingewikkeld & het hoeft niet stroperig en langdradig te zijn. Het enige wat er echt nodig is, is de bereidheid om ergens bewustzijn = liefde in te zetten.

Bewustzijn maakt dingen op liefdevolle wijze zichtbaar én hanteerbaar.
Het brengt mensen voorbij aan het leven vanuit angst en emotionele strijd. Bewustzijn brengt nieuwe mogelijkheden en brengt de magie terug in het leven.

En daar is weer mijn persoonlijk belang;  ik ben 54 en ik wil die wereld, die ik voor mij zie nog wel graag meemaken. Geen tijd te verliezen, wat mij betreft.

Mijn professionele belang:

Ik ben eigenaar van de Werfeling, het magisch Hart van Utrecht. Vanuit de Werfeling begeleid ik mensen bij de ont-wikkeling van hun bewustzijn…. Ik heb ervoor gekozen hier mijn werk van te maken, het ligt in lijn met mijn kracht en begaafdheid en ik  verdien er mijn brood mee en het dak boven mijn hoofd. Dat moge genoeg zeggen aangaande mijn professionele belangen..

Ik wens eenieder toe, bewustzijn (Hart) te kunnen brengen in de transitie die de huidige gebeurtenissen in beweging hebben gezet, zodat we op de meest liefdevolle wijze mee om kunnen gaan.

Celeste Banning